980x120

Багашуулай аятайхан булам

Багашуулай аятайхан булам

Зүдхэлиин багашуулай ябадаг «Родничок» гэһэн эрдэм һуралсалай гуламта тойрогой эрхим сэсэрлигүүдэй нэгэн болодог юм. Сэсэрлигэй шэнэ байшанай ашаглалгада тушаагдаһаарнь, оройдоол гурба-дүрбэн жэл үнгэрөө.

Мүнөөнэй шэнжэтэйгээр баригдаһан томо һаруул байшан соо дулаан, багашуулай үдэртөө сагаа үнгэргэхэ урманда бүхы эрхэ нүхэсэл зохёогдоһон байна. Саадые даагшаар Людмила Бальжинимаева амжалтатай ажалладаг. Бэрхэ хүтэлбэрилэгшын ударидалга доро дүй дүршэлтэй хүмүүжүүлэгшэд багашуултай эрхим ажал ябуулдаг. Нарин хүмүүжүүлгэ доро эдиршүүл алишье талаар хүгжэлтэ абана. Людмила Бальжинимаевагай талаар ошоһон ушарһаа хүмүүжүүлэгшэ Сэсэгма Дугаржапова «Родничок» саадай ажабайдал тушаа хөөрэжэ үгэһэн байна.

«Родничок» сэсэрлигтэ Зүдхэлиин 80 багашуул ябажа, сагаа ашатайгаар үнгэргэнэ. Наян хүүгэд дүрбэн бүлэгтэ хубаарилагдажа хүмүүжүүлэгдэнэ. Багашуулай, дунда, аха, һургуулиин урда тээ бэлэдхэлэй бүлэгүүд бии. Анханда үсөөн һууритай саадтай байхадаа, олон үхибүүд ээлжээндэ байдаг һэн. Оршон сагта иимэ асуудал гарадаггүй. Сэсэрлигтэ 21 хүн ажаллана. Тэдэнэй 9-иинь — багшанар. Сэсэрлиг соо багашуулые зүб мүрөөр хүмүүжүүлхын ашада ном, нааданхайнууд, хүгжэмэй хэрэгсэлнүүд, орон г.м. барандаа шэнэ. «Родничок» саадай ажалтад үхибүүдээ эгээ бишыхан наһанһаань эрдэм шудалуулжа, түрэл хэлэеэ үзүүлхэ, мартуулхагүй, һургуулида бэлэдхүүлхэ гэһэн зорилго табидаг. Тиимэһээ энэ асуудалда онсо анхарал хандуулагдажа, хүмүүжүүлгын талаар аша үрэтэй ажал ябуулагдана. Багашуулда түрэл хэлэ, соёл, ёһо заншал баримталан заагдадаг. Хүгжэмэй таһалга соо үхибүүд дуу хүгжэмдэ, хатарта һурадаг. Багша Баясана Будаева үхибүүдые буряад ба ород дуунуудта һургадаг. Сагаалганда үхибүүдтээ ёохор хатар заажа, шүлэг үреэлнүүдые сээжэлдүүлжэ, нютагайхидтаа концерт-наада табидаг юм. Сэсэрлиг хамһабариин ажахытай. Тэндээ хартаабха, хапууста, свёкло, морхооб ургуулдаг. Ажалтадынь өөһэдөө һайнаар ажаллажа, намартаа баян ургаса хуряадаг юм. Тогоошод Аягма Галсанова, Елена Базарова гэгшэд үдэр бүри багашуулай бэе махабадта эгээл хэрэгтэй витаминуудаар хангаатай амтатай хоолнуудые бэлдэдэг. Үхибүүд үдэрэй 4 дахин халуун хоолоор хангагдадаг. Нютагай пекарниһаа үдэр бүри халуун хилээмэ, булочканууд асарагдадаг юм. Зүдхэли нютагай эгээ заахан эдиршүүлэй ябадаг ёһотойл «уурхайхан», буряад зонойнгоо түрэл хэлэтэй, эрдэмтэй, бэлигтэй ябахын тулада дэмбэрэлтэ хэрэг ябуулна.

Толон

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
Новости
Информация

Агинки - это валюта окружного сайта, которая может использоваться жителями округа на разные цели, не только на сайте.

Вознаграждение за вашу активность:
- Новость - 10 агинок (добавление свежих новостей)
- Статья - 10 агинок (добавление интересных статей)
- Афиша - 10 агинок (добавление актуальных афиш)
- Комментарии и отзывы - до 1 агинки (добавление комментариев под любой записью)
- Организации - 2 агинки (добавление организации)
- Новости организации - 2 агинки (добавление новостей организаций)
Как на этом заработать?
- Зарегистрироваться на портале (получаете 5 агинок бонусом)
- В появившемся личном меню выбираете создать (новость и др.) или пишите комментарии
- Наблюдаете во вкладке "баланс" автоматически поступившие агинки
Какая ценность агинок?
1 агинка равна 1 рублю
Пример: вы зарегистрировались, получили 5 агинок бонусом, предложили 5 новостей и 5 статей, итого у вас 105 агинок, их можно потратить на шаурму стоимостью 100 рублей, отправив агинки на аккаунт продавца, у вас еще останутся 5 агинок