1220x150

Буян шэнгээһэн буряад хэлэн

Буян шэнгээһэн буряад хэлэн

Хизаарай правительствын ба Агын тойрогой Захиргаанай дэмжэлтээр Россиин үндэһэтэнэй эд зөөриин ба гүрэнэй албанай академиин (РАНХиГС) Шэтын таһаг мартын 3-да бүгэдэ буряадай «Эрдэм» диктант 4-дэхеэ үнгэргэбэ.

Энэ жэл Россида, Хитадта, Монголдо, Турцида, Германида, Польшодо — суг хамта 708 хүн хабаадаба. Тэдэнэй 61-иинь интернедээр онлайн бэшээ. Агын тойрогто 404 хүн диктант бэшэһэн байна: Агын аймагта — 120, Могойтын — 150, Дулдаргын — 97, Ага тосхондо — 37 хүн.

Ага тосхонойхид Агын социальна һалбариин ажалтадай мэргэжэл дээшэлүүлгын һургуулиин хоёр таһалга соо диктант бэшээ юм. Агын 2-дохи һургуулиин буряад хэлэнэй багша Г.С.Цыренжапова ба хүүгэдэй уран урлалай байшанай багша С.О.Раднабазарова текстыень уншаа.

Эгээл олон хүн Могойтын аймагта бэшээ. Н.Очировай нэрэмжэтэ номой сан, тиихэдэ Ага-Хангилай, Догойн, Зугаалайн, Сагаан-Уулын, Уртын, Хүһөөшын, Сагаан-Шулуутайн дунда һургуулинууд диктант бэшэлгын талмайнууд болоо юм.

Хабаадагшад нэгэл текст — 170-аад үгэһөө бүридэһэн Доржо Эрдынеевэй «Элинсэгэймнай эхин» гэһэн зохёолһоо хэһэг бэшээ. Онлайн бэшэгшэдтэ Шэтын гүрэнэй телерадиокомпаниин сурбалжалагша С.Сономова уншажа үгэбэ.

Хабаадагшад апрелиин 1 болотор үнэмшэлгэнүүдтэ хүртэхэ, харин эрхимүүдынь тусхай бэшэгүүдые абаха юм. Диктантын дүнгүүдтэй мартын 16 болотор интернет соо танилсаха арга бии.

Эрдэм НИМАЕВ.

Могойтын аймагай Сагаан-Шулуутайда буряад хэлэнэй багша Баирма Гомбоевагай ударидалга доро 13 хүн диктант бэшээ. Эгээл залуунь – 6-дахи ангиин hурагша, 11-тэй Сарана Соболева. Эгээл үндэр наhатайнь – 81-тэй Хандажаб Максаровна Болотова Туяна аша басагантаяа хабаадаа.

Шалгалтын дүнгүүдээр, экономистЦ.Жамбалова ба багшын ажалай ветеран Б.Гомбоева, фельдшерЦ.Жалсандоржиева түрүүшын hууринуудые эзэлбэ.

Суута шатаршан Цырендулма Дамдинова буряад хэлэ эхин шатын һургуулида оройдоо 2 жэлэй туршада шудалhан. Тиибэшье эрхимээр диктант бэшэжэ, 94 балл абаhан байна. Цырендулма Цыбендоржиевна иигэжэ тэмдэглэбэ: «Түбэдhөө Агын дасанда ерэhэн үндэр зиндаатай Галсан багша буряад арадай хүн бүхэндэ хандан, иигэжэ хэлэhэн байна: «Түрэл хэлэеэ мартахадатнай, дээдын абарагша сахюусадтнай таанадые ойлгохоёо болино. Тэрэ ушараар ажамидаралтнай бүри хэсүү болохо...».

Баярма БАТОРОВА

Толон

123
10:53
Зная бурятский язык, мы представляем из себя часть нации, теряя его, мы всего лишь оболочка, показывающая наше происхождение и все
Загрузка...
Статьи
Информация

Агинки - это валюта окружного сайта, которая может использоваться жителями округа на разные цели, не только на сайте.

Вознаграждение за вашу активность:
- Новость - 10 агинок (добавление свежих новостей)
- Статья - 10 агинок (добавление интересных статей)
- Афиша - 10 агинок (добавление актуальных афиш)
- Комментарии и отзывы - до 1 агинки (добавление комментариев под любой записью)
- Организации - 2 агинки (добавление организации)
- Новости организации - 2 агинки (добавление новостей организаций)
Как на этом заработать?
- Зарегистрироваться на портале (получаете 5 агинок бонусом)
- В появившемся личном меню выбираете создать (новость и др.) или пишите комментарии
- Наблюдаете во вкладке "баланс" автоматически поступившие агинки
Какая ценность агинок?
1 агинка равна 1 рублю
Пример: вы зарегистрировались, получили 5 агинок бонусом, предложили 5 новостей и 5 статей, итого у вас 105 агинок, их можно потратить на шаурму стоимостью 100 рублей, отправив агинки на аккаунт продавца, у вас еще останутся 5 агинок