980x120

Баярай бэшэгүүд ерэгшэ һэн...

Баярай бэшэгүүд ерэгшэ һэн...

Апрелиин 21-дэ РСФСР-эй гэгээрэлэй эрхим Болот Дамдинович Дамдиновай дурасхаалай шанда хүртэхын түлөө Агын аймагай сэрэгтэ татагдаха залуушуулай ойн баярта 15-дахи спартакиада үнгэргэгдэхэнь.

Болот Дамдинович Дамдиновай дурасхаалай шанда хүртэхын түлөө сэрэгтэ бэлэдхэлэй наада жэл бүри эмхидхэгшэдые ударидадаг хүн хадаа шабинь, Россиин Федерациин ниитэ һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ Баясхалан Гунгаев болоно.

Багшынгаа һүүлээр Баясхалан Дамдинцыренович Гүнэйдөө сэрэгтэ эхин бэлэдхэлэй багшаар олон жэлдэ амжалтатай хүдэлһэн юм. Аша үрэтэй ажалыень сэгнэһэн шагналнуудай нэгэн гэхэдэ, 2005 ондо Агуу Илалтын 60 жэлэй ойдо зорюулагдаһан Москвагай Улаан талмай дээрэ Илалтын Парадта хабаадаха эрхэдэ хүртэһэн габьяатай.

Болот Дамдинович шэнги ажалдаа шударгы, түрэхын багша болохо табисууртай хүн тухай «бүхы бэеэрээ ажал руугаа орошонхой» гэжэ хэлэдэг. Үргэлжэ мүрысөөнүүдээр ябадаг һэн: «Зарница», «Орлёнок» нааданууд болохо, сэрэгэй сборнууд соносхогдохо, Майн 9-эй парадта бэлэдхэл г.м.

Нэгэ баримта: 1984 ондо Гүнэйн дунда һургуулиин команда сэрэгтэ татагдаха залуушуулай можын хэмжээнэй спартакиадада 5-дахи болоо бэлэй. Бүхыдөө 20 командын дунда хүдөөгэй багахан һургуулиин һайн лэ дүн байгаа. Иимэ спартакиадануудта хабаадаһан үхибүд мүнөөшье болотороо урматайгаар тэрэ сагаа һанажа, сэрэгэй албанда эрхим бэлэдхэл гараһандаа баяртайнууд байдаг. Жэшээнь, XIV выпускын түгэсхэгшэ За-хар Дугаров Калашниковай автомат дары түргэн задалдаг, суглуулдаг байхадань, сэрэгэй ноёд ехэ гайхагша һэн гэжэ хөөрэдэг. Мүнөө полициин майор Батомунко Токтохоев иимэ ушар болоо һэн гээд һанадаг: «1986 оной намар Томскдо сэрэгэй алба гаража байхадамни, зунай һуралсалай хаһа дүүрэжэ, сэрэгэй болон политическэ бэлэдхэлээр шалгалтануудые гараха саг ерээ. Комиссиие толгойлһон армиин командалагша генерал-майор манай стройдо дүтэлөөд, «бүхы батарейн түлөө строевой бэлэдхэл тушааха нэгэл сэрэгшые шэлэхэб» гээ. Тэрэ сэрэгшэнь би болооб.

Иимэ харюусалгата шалгалта гараха болоходоо, Болот Дамдиновичай хэшээл бүхэниие һанан алхалаа һэм.

Тиигэжэ шалгалтаяа яб байса тушаахадам, манай батарейн сэрэгшэн бүхэн «эрхим» сэгнэлтэ абаа бэлэй. Саашадаа Болот Дамдиновичай нүлөөгөөр Эхэ ороноо хамгаалагшын мэргэжэл шэлэһэн байнаб».

Иимэрхүү ушарнууд болодог лэ байгаа ха, юундэб гэхэдэ, сэрэгэй частьнуудһаа сэрэгшэниие эрхимээр бэлдэһэнэйнь түлөө баярые хүргэһэн бэшэгүүд ерэгшэ һэн.

Болот Дамдинович шатар наадаха яаха аргагүй дуратай бэлэй. Тиимэһээ «Белая ладья» гэһэн шатарай кружок ябуулха саг олодог һэн. Үбэлэй амаралтын лэ болоходо, эдир шатаршадаа абаад, Шэтэ, Чернышевск, Петровск-Забайкальский, Нэршүү г.м. мүрысөөнүүдтэ ябадаг байгаа. Амжалтатай наададаг эдэбхитэй кружковцууд олон һэн, тэдэнэй нэгэн Баир Аюров Бүхэсоюзна хүүгэдэй «Орлёнок» лагерь ошохо путёвкоор шагнагдаа бэлэй.

Мыдыгма Цыдыпова, наһанайнь нүхэр.

Дэлгэрэнгыгээр «Толоной» 15-дахи дугаарта

Толон

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
Новости
Информация

Агинки - это валюта окружного сайта, которая может использоваться жителями округа на разные цели, не только на сайте.

Вознаграждение за вашу активность:
- Новость - 10 агинок (добавление свежих новостей)
- Статья - 10 агинок (добавление интересных статей)
- Афиша - 10 агинок (добавление актуальных афиш)
- Комментарии и отзывы - до 1 агинки (добавление комментариев под любой записью)
- Организации - 2 агинки (добавление организации)
- Новости организации - 2 агинки (добавление новостей организаций)
Как на этом заработать?
- Зарегистрироваться на портале (получаете 5 агинок бонусом)
- В появившемся личном меню выбираете создать (новость и др.) или пишите комментарии
- Наблюдаете во вкладке "баланс" автоматически поступившие агинки
Какая ценность агинок?
1 агинка равна 1 рублю
Пример: вы зарегистрировались, получили 5 агинок бонусом, предложили 5 новостей и 5 статей, итого у вас 105 агинок, их можно потратить на шаурму стоимостью 100 рублей, отправив агинки на аккаунт продавца, у вас еще останутся 5 агинок