1220x150

Эрхим муниципальна албатан

Эрхим муниципальна албатан

Тойрогой хүдөө нютагуудай захиргаануудта ажалдаа бэрхэ, дүй дүршэлтэй олон толгойлогшонор хүдэлдэг юм.

Тэдэнэй нэгэн Дулдаргын аймагай «Үзөөн» хүдөө һууринай захиргаанай толгойлогшо Олег Дамдинов болоно бшуу. Тэрэ толгойлогшын тушаалда хоёр болзор амжалтатай ажаллажа, үнгэрэгшэ 2017 оной эсэстэ наһанайнгаа хүндэтэ амаралтада гараһан байха юм.

Олег Дамдинов 2010 оной октябрь һарада нютагайнгаа зоной этигэл найдабарида хүртэжэ, захиргаанай толгойлогшоор һунгагдаа һэн. Найман жэлэй туршада нютаг зоноо ударидан, ажабайдалай бэрхэшээлтэдабаануудые гаталан дабажа, муниципальна байгуулалтаяа эрхимүүдэй тоодо ходо ябуулаа. Тэрэнэй оролдолгоор Үзөөн нютаг түхэреэн жэлэй туршада ариг сэбэр байгаа, гэр байрын, социальна удха шанартай байшангууд баригдаа. Һуурин соогуур зурыһан дардам харгынууд һэльбэн шэнэлэгдэһэн байна. Иимэ удха шанартай ажалай түсэб бэелүүлгэдэ толгойлогшын оруулһан хубита, үзүүлһэн нүлөөнь горитой гэжэ нютагайнь зон баталха байха. Олег Дамдинов түрэл нютагайнгаа, Дулдаргын аймагайнгаа ерээдүйн хүгжэлтэдэ, арад зонойнгоо ажабайдалда ехэтэ һанаагаа зобожо ябадаг шуу. Бүхы наһаараа түрэһэн нютагтаа ажаһуужа, нютаг зонойнгоо урда үнэн сэхээр алба хаагаа. Толгойлогшоор ажаллажа, хизаарай, тойрогой эрхим муниципальна албатан гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн юм. Эндэ һая тойрогой Захиргаанай жэлэй тоосоото зүблөөн дээрэ хизаарай губернатор Наталья Жданова Олег Дамдиновта хизаарай эгээл үндэр шагнал «За заслуги перед Забайкальским краем» гэһэн медаль зүүлгэһэн байна.

Толон

Сын
16:53
Я горжусь!
Загрузка...
Новости
Информация

Агинки - это валюта окружного сайта, которая может использоваться жителями округа на разные цели, не только на сайте.

Вознаграждение за вашу активность:
- Новость - 10 агинок (добавление свежих новостей)
- Статья - 10 агинок (добавление интересных статей)
- Афиша - 10 агинок (добавление актуальных афиш)
- Комментарии и отзывы - до 1 агинки (добавление комментариев под любой записью)
- Организации - 2 агинки (добавление организации)
- Новости организации - 2 агинки (добавление новостей организаций)
Как на этом заработать?
- Зарегистрироваться на портале (получаете 5 агинок бонусом)
- В появившемся личном меню выбираете создать (новость и др.) или пишите комментарии
- Наблюдаете во вкладке "баланс" автоматически поступившие агинки
Какая ценность агинок?
1 агинка равна 1 рублю
Пример: вы зарегистрировались, получили 5 агинок бонусом, предложили 5 новостей и 5 статей, итого у вас 105 агинок, их можно потратить на шаурму стоимостью 100 рублей, отправив агинки на аккаунт продавца, у вас еще останутся 5 агинок