1220x150

Гуннануудай дурбэн нюдэтэй нохойнууд

Гуннануудай дурбэн нюдэтэй нохойнууд

Дэлхэйн зон шэнэ 2018 он угтаба. Харин буряад-монголшуудай хулинсагуудай – талын гуннануудай зохёоhон урдын литээр февралиин 16-да шара шорой нохой эзэнтэй 4716-дахи жэл мүндэлхэнь.

 Урдын сагhаа монгол туургата арадууд морин эрдэниин, табан хушуун малай хажуугаар нохойнуудаа үндэрѳѳр сэгнэдэг байhан түүхэтэй. Мүнѳѳ буряад-монгол үүлтэрэй нохойнууд элдэб янзаар нэрлэгдэдэг: гуннануудай нохой, монголой шоно дарагша, банхар, түбэдэй дүрбэн нюдэтэй нохой, хотошо.

Анха түрүүшынхеэ Түбэдhѳѳ ерэhэн гэдэг «Дүрбэн нюдэтэй банхар» нохойнууд талын нүүдэлшэдэй үнэн нүхэрынь болоhон. Хоёр нюдэн дээрээ, соходоо сайбар хоёр толботой банхарнууд, нээрээшье, холоhоо харахада, дүрбэн нюдэтэй мэтээр үзэгдэдэг.

Монголнуудай нохойнууд тушаа хитадай болон бусад арадуудай XI-XIII зуун жэлнүүдэй түүхын бэшэгүүд соо тэмдэглэлнүүд бии. «Хара шаргал үнгэтэй айхабтар үдхэн нооhотой, хүдэр томо, асари хүсэтэй ба хүн мэтэ hүбэлгэн ухаатай нохойнууд монголнуудые хаа-хаанагүй үдэшэн дахадаг. Банхарнууд хэзээдэшье унтадаггүй. Тэрэ нохойн нюдѳѳ аняад, харанхыда амархашье үедэнь дээрэхи хоёр нюдэниинь бүгэдые харан адаглажа байдаг. Хии юумэнүүдые – ада баршадые, альбан шүдхэрнүүдые алдангүй обёоржо, хусаад үлдэдэг…», — гээд бэшэгдэнэ.

Банхарнууд «эзэдтээ зол жаргал асардаг нохойнууд» гээд мүнѳѳшье хүрэтэр тоологдодог. Yбэлдѳѳ тэрэ үүлтэрэй нохойнууд ёhото монсогор томо нооhон шаарнууд мэтээр үзэгдэдэг, янгинама хүйтэндэ ядамаргүй саhан дээрэ хэбтээд унтадаг.

Толон

Аноним
16:28
Если не воспитать, одни проблемы будут с собакой!
Загрузка...
Новости
Информация

Агинки - это валюта окружного сайта, которая может использоваться жителями округа на разные цели, не только на сайте.

Вознаграждение за вашу активность:
- Новость - 10 агинок (добавление свежих новостей)
- Статья - 10 агинок (добавление интересных статей)
- Афиша - 10 агинок (добавление актуальных афиш)
- Комментарии и отзывы - до 1 агинки (добавление комментариев под любой записью)
- Организации - 2 агинки (добавление организации)
- Новости организации - 2 агинки (добавление новостей организаций)
Как на этом заработать?
- Зарегистрироваться на портале (получаете 5 агинок бонусом)
- В появившемся личном меню выбираете создать (новость и др.) или пишите комментарии
- Наблюдаете во вкладке "баланс" автоматически поступившие агинки
Какая ценность агинок?
1 агинка равна 1 рублю
Пример: вы зарегистрировались, получили 5 агинок бонусом, предложили 5 новостей и 5 статей, итого у вас 105 агинок, их можно потратить на шаурму стоимостью 100 рублей, отправив агинки на аккаунт продавца, у вас еще останутся 5 агинок